Contributie

De contributiebedragen voor het seizoen 2020 zijn vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 4 Februari 2020.
De jaarlijkse contributie zal via automatische incasso van je bank- of girorekening worden afgeschreven.

Het contributiejaar van TVdD loopt van 1 april tot en met 31 maart van het opvolgende jaar. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december, dit betekent dus dat opzegging van een lidmaatschap dient te geschieden voor 1 januari van het nieuwe jaar.

Bij inschrijving machtig je TVdD, tot wederopzegging, je contributie middels automatisch incasso af te schrijven van je bankrekening. De automatische incasso's vinden in maart van het desbetreffende jaar plaats.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in februari 2021 worden de contributies voor 2021 vastgesteld.